Vishram Ghat Mathura Entry Fee

  • No Entry Fee

  • Boat Rides
  • 20 - 50 per person

Vishram Ghat Mathura Phone

09084 104255
08894 917116

Rating: | 4/5 stars
Based on total 62 reviews

Vishram Ghat Mathura Address: Vishram Bazar, Choubey Para, Gol Pada, Mathura, Uttar Pradesh, 281001, India

Mathura Tour Packages

Book Online Mathura Packages Now

Vishram Ghat Mathura Timings

Day Timing
Monday 12:00 am – 12:00 am
Tuesday 12:00 am – 12:00 am
Wedesday 12:00 am – 12:00 am
Thursday 12:00 am – 12:00 am
Friday 12:00 am – 12:00 am
Saturday 12:00 am – 12:00 am
Sunday 12:00 am – 12:00 am
Links: | Map
Vishram Ghat Mathura Aarti Timings
Summer
Morning Aarti 7:00 am to 7:15 am
Evening Aarti 7:00 pm
Winter
Morning Aarti 6:45 am to 7:00 am
Evening Aarti 7:00 pm

Image Gallery of Vishram Ghat Mathura

Location Map for Vishram Ghat Mathura